Komunikaty

Zapytanie ofertowe POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP Polska Wschodnia


 • Jasło, 02.05.2022

 Zamawiający:
 AP-MEDIA SP. Z.O.O SP. K
ul. Bednarska 6
38-200 Jasło

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2022


W związku z planowaną realizacją projektu pt. Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa AP-MEDIA SP. Z.O.O SP. K w ramach DZIAŁANIA 1.2 Internacjonalizacja MSP - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, 2014-2020, firma AP-MEDIA SP. Z.O.O SP. K ogłasza postępowanie na zakup następujących usług w projekcie:

Przedmiot zamówienia: Opracowanie nowego modelu biznesowego, związanego z wprowadzeniem produktów na nowe rynki zagraniczne.

1. Opracowanie nowego modelu biznesowego, związanego z wprowadzeniem produktów na nowe rynki zagraniczne powinno obejmować:
a) analizę możliwości eksportowych przedsiębiorcy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa, ocenę konkurencyjnej pozycji tych produktów oraz przedsiębiorstwa na wybranych rynkach zagranicznych, kompleksowe zbadanie uwarunkowań działalności, w tym barier wejścia na te rynki zagraniczne,
b) wskazanie rynków docelowych wraz z uzasadnieniem (kluczem) wyboru, projekcją możliwości sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację potencjalnych odbiorców / kontrahentów na rynkach zagranicznych,
c) analizę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian tego modelu pod kątem internacjonalizacji na wybranych rynkach zagranicznych,
d) wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji gospodarczych, oszacowanie budżetu działań promocyjnych towarzyszących przygotowaniu do wdrażania nowego modelu biznesowego),
e) rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),
f) opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, wraz ze szczegółowym planem i kosztorysem niezbędnych do przeprowadzenia działań, pogrupowanych w zadania, z przypisanymi tym zadaniom mierzalnymi celami operacyjnymi, wynikającymi z przyjętej strategii internacjonalizacji,
g) rekomendacje w zakresie zakupu oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności (tam gdzie dotyczy).

Model biznesowy internacjonalizacji należy opracować zgodnie ze standardem tworzenia Modelu biznesowego internacjonalizacji dla działania 1.2 POPW „Internacjonalizacja MŚP” opublikowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dostępnym pod adresem https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow/grants/internacjonalizacja-msp .
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag do Modelu biznesowego zgłoszonych przez PARP na etapie oceny formalnej/merytorycznej wniosku o dofinansowanie (o ile takie uwagi będą miały miejsce).
Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń, co do opracowanego Modelu biznesowego. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia ostatecznej wersji Modelu biznesowego z Zamawiającym. Szczegółowe regulacje w zakresie czynności odbioru opracowanego przez Wykonawcę modelu biznesowego zostaną zawarte w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą w niniejszym postępowaniu ofertowym. Ewentualne uwagi PARP do Modelu biznesowego oraz uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego Wykonawca będzie uzupełniał bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.

Wspólny słownik zamówień (CPV):
Kod CPV: 85312320-8        Usługi doradztwa

Planowany termin realizacji zamówienia: 10.05.2022 do 29.06.2022

Warunki udziału w postępowaniu:
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci / Wykonawcy spełniający następujące warunki:

 • – Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • – Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie wraz z ofertą następujących dokumentów:

 • – Oświadczenia dotyczące punktów 1, 2 złożone na formularzu ofertowym.

 

Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik 1 do zapytania ofertowego, w języku polskim na komputerze lub odręcznie oraz powinna zawierać datę sporządzenia, miejsce oraz czytelny podpis Oferenta.

Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych lub uzupełniających.

Istnieje możliwość zlecenie realizacji usługi podwykonawcy.

Oferta powinna zawierać proponowane wynagrodzenie wyrażone w PLN w kwocie netto i brutto.

Cena w ofercie powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z zamawiającym,
Andrzej Kuchta, e-mail andrzej@ap-media.pl

Sposób i miejsce składania ofert:

 • A. osobiście w siedzibie firmy: AP-MEDIA Sp. z.o.o Sp. k,​ ul. Bednarska 6, 38-200 Jasło
 • B. pocztą na adres siedziby firmy: AP-MEDIA Sp. z.o.o Sp. k,​ ul. Bednarska 6, 38-200 Jasło
 • C. pocztą elektroniczną na adres mailowy: andrzej@ap-media.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 09.05.2022 (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego)

Termin ważności oferty: minimum 14 dni od daty wystawienia oferty.

Kryteria oceny ofert:
Zamawiający zastosuje następujące kryteria:

 • A. Cena netto - waga 100% = 100 pkt

Maksymalnie 100 pkt. Punkty obliczone zostaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Opis sposobu wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty:

 • A. Cena – waga 100% (maksymalnie 100 punktów)

Cenę netto za wykonanie zamówienia należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cena powinna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia, koszty ponoszone przez ewentualnych podwykonawców i partnerów.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

Cn

C = ------------------------- x 100 pkt.

Co

gdzie:
C - cena netto/ wykonania oferty;
Cn - najniższa cena ofertowa netto spośród badanych ofert
Co - cena netto badanej oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza odmówi zawarcia umowy z Zamawiającym lub nie przystąpi w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do jej podpisania, Zamawiający odrzuci tę ofertę i może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Oferenci zostaną poinformowani o wynikach postępowania bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy osób wskazanych w ofertach.

 Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Termin związania ofertą wynosi 14 dni od daty wystawienia oferty.

Odrzucenie oferty.
W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
a. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
b. złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu;
c. przedstawi nieprawdziwe informacje;
d. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Warunki dokonania zmiany umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe, strajki oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy oraz inne okoliczności, których nie byliśmy w stanie przewidzieć w momencie sporządzania zapytania ofertowego.

Zastrzeżenia

 • – Zamawiający nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów / wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 • – Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.
 • – Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Oryginał zapytania ofertowego

Wszelkie prawa zastrzeżone. Internet Światłowodowy i Telewizja – Jasło, Gorlice | AP Media © 2024.

realizacja: